Algemene Voorwaarden

Gewijzigd op 16 juli 2021

1. Definities 

 

 1. The Next Step: The Next Step Academy, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 80872891.
 2. Klant: degene met wie The Next Step een overeenkomst is aangegaan. 
 3. Partijen: The Next Step en klant samen. 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens The Next Step. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uittdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

3. Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van The Next Step zijn vrijblijvend, tetnzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een anere aanvaardingstermijn in het aanbod of op de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Prijzen

 1. Alle prijzen die The Next Step hanteert zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. The Next Step is ten alle tijde bevoegd om de prijzen en verdere voorwaarden te wijzigen. 

 

5. Betalingsmogelijkheden

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDeal, PayPal, BanContact, VISA of Mastercard. 

 

6. Reclamatie en annuleren

 1. The Next Step doet er alles aan om diens producten en diensten goed te leveren. Voldoet iets niet aan je verwachtingen? Stuur ons dan een e-mail op info@thenextstepacademy.nl. 
 2. We proberen problemen en of klachten altijd op de best mogelijke manier op te lossen. Je hebt het recht om door The Next Step geleverde producten of diensten binnen 14 dagen na de startdatum van levering te retourneren. 
 3. In dat geval ontvang je de betaling, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere betaalmethode met ons afspreekt. 
 4. Wanneer de door The Next Step geleverde producten of diensten niet binnen 14 dagen na de startdatum worden geannuleerd, geldt het product/de producten of de dienst(en) als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of aangezien van deelname, bestaat er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag. 

7. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van The Next Step, van het personeel en de producten/diensten van The Next Step wordt voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, uitgesloten. The Next Step is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
 2. The Next Step kan je geen garanties geven over de resultaten die je bereikt. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën. Alle producten en diensten die The Next Step aanbiedt zijn door ons ontwikkeling voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in dit programma, deze masterclass, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van belissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma's, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adiseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm van ook. Op geen enkele wijze kan The Next Step aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook onder alle omstandigheden. 
 3. The Next Step aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten of diensten van The Next Step. De aansprakelijkheid van The Next Step is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en The NextStep, dan wel tussen  The Next Step en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en The Next Step, is The Next Step niet aansprakelijk.  

8. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van The Next Step in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan The Next Step kan worden toegerekend in een van de wil van The Next  Step onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van The Next Step kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor The Next Step 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat The Next Step er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. The Next Step is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

9. Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

 1. Het is een deelnemer van een online programma niet toegestaan om afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het programma worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij The Next Step hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. 

10. Toepasselijk recht

 1. Op  de overeenkomst en algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

10. Bedrijfsgegevens

 1. Dank dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen. We willen deze bepalingen vooraf graag duidelijk gecommuniceerd hebben. 
 2. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@thenextstepacademy.nl 

 


© Copyrights 2021 by The Next Step Academy. All Rights Reserved.